Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistZrušený klášterní kostel

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Pelhřimovském, napsal profesor Josef Soukup. Praha 1903.

Zrušený klášterní kostel řádu Karmelitského. Karmelitáni drželi klášter do jeho zrušení r. 1785. Z kostela učiněna kolna a z kláštera zámecké stavení. Kostel byl r. 1727 zachvácen požárem a shořel i s celým městem a farním kostelem; vystavěn znovu roku 1732 Vlachem Calaberem de Monte Carmelo.

Jak vypadal chrám klášterní před požárem, známo jest pouze z půdorysu z r. 1719.

Půdorys kláštera z roku 1719

Kostel zasvěcený sv. Václavu jest orientovaný a stavěný z části z kvádrů a lámaného kamene i cihel. Průčelí západní jest bohatě vyzdobeno a rozčleněno čtyřmi sdruženými pilastry s římsovanou hlavicí v pěti polích. Tyto pilastry nesou vlys triglyfový a mocně vyložené římsoví ve středu segmentovitě vypjaté. Mezi krajními pilastry jsou apsidy se sochami svatých řeholníků, v kameni tesané, posy skroucené, širokých obrysů, avšak práce slabé. Ve středu vchod pravoúhlý, z tesaného kamene, rozčleněné profilace. Nad ním na volutových konsolách široce vyložená římsa a pod ní znak řádu karmelitského v kartuši, výborné práce i komposice. Pod znakem menší kartuš s letopočtem 1732. Nad vchodem okno prostranné, segmentem sklenuté, nad ním pak dobře tesaný znak ve štítu Myslíka z Hyršova. Nad římsou jest vysoký štít, jejž zdobí združené pilastry s ionskými hlavicemi, nesoucími pěkně článkované římsoví, na němž spočívá trojhranný štít, kde uprostřed trůní socha P. Marie a po stranách štítu sedí andělé. Štít vyplněn jest volutami, na nichž umístěny sochy dvou svatých, v žule tesané. Uprostřed štítu pod sochou P. Marie jest koncha s mušlí, kde umístěn v žule tesaný sv. Václav.

Kostel Karmelitský

Boky lodi jsou rotundovitě vypjaté a pro velké rozpětí kopulovité klenby sesíleny opěráky při straně jižní, na této straně osvětlena loď třemi elliptickými okny. K téže straně přiléhá věž o třech patrech, do níž prolomena obdélná okna. Rohy věže jsou vyzdobeny lesenami až k římse hlavní, kteráž se ve všech čtyřech stranách půlkruhovitě vypíná. Na věži sedí osmiboká helmice v lucernu vybíhající a osmibokou báňkou končící.

Vnitřek. Vchodem pravoúhlým, výše popsaným, vejdeme do vnitřku, který na nás učiní mohutný a hluboký dojem. Kobka pod kůrem sklenuta jest klášterním klenutím na pasech, které spočívají na mohutných pilířích o vysokém soklu.

Poprsí kůru spočívá na volutovitých konsolách akantem přebohatě zdobených. Na poprsí kůru jsou reliefy ve štuku, zdařilého provedení, a představují anděly hudbu provozující.

Vnitřek karmelitského kostela

Při krajích umístěni na kotoučích akantových listů malí andílkové nesoucí svazky not. Nad kůrem česká klenba. Ve stranách vchody ellipticky sklenuté, na schody a na oratoř vedoucí.

Loď jest nádherné komposice na elliptickém půdorysu, k níž se druží v boky dvě elliptické kaple konchami sklenuté. Tyto kaple jsou z každé strany vyzdobeny třemi páry sdružených pilastrů na vysokém podstavci s ionskou patkou a končí bohatě vyplněnou i rázně modelovanou korintskou hlavicí. Tyto pilastry nesou kladí se silně vyloženou římsou, na sdružených pilířích oblamovanou. Na těchto pak spočívá attika jako podklad pro mohutnou kopuli, z níž vynikají lunety pro kruhovitá okna.

Kopule kostela karmelitského

Jednotlivá pole kupole, jichž jest šest, jsou vyzdobena plastickými kartušemi, anděly nesenými. Kartuš nad kruchtou jest vyzdobena baldachýnem, jehož cípy drží andělé. Ve vysokém reliefu jest sv. Terezie ve štuku provedena, dovedné práce, a pod ní kartuš s nápisem:

GRATITV
DINE
CARMELITERESIANI
DEO T: O: M:
IN WENERATIONE
S WENCESLAI
PATRONI RECG & CONV.
ERECTUM
A. MDCCXXXII.

Protější relief nad triumfálním, elliptickým obloukem znázorňuje sv. Eliáše s nápisem:

S ELIAS
PATER CARM.

Andělé drží podobný baldachýn a ve štítu kartušovém nápis:

PIETATE
ILLUSTR. AC. EXCELL. D. D.
SIGISMUNDI MISLIK
J : B : DE HIRSCHOWA
D. IN PACOW ET LHOTA
S : C : R : M. CONS : BELLICI
CAMPIMARESC LOCVT
FVNDATVM.

Ostatní čtyři kartuše jsou rokokové, věncovím, rozvilinami a mřížováním ovinuté a anděly nesené.

Presbytář jest pravoúhlá, křížově klenutá, kteréžto klenutí se opírá o čtyři sdružené pilastry s vysokým soklem. Při severní straně prolomeno okno kruhovitého tvaru, při jižní jsou obdélná okna oratoře.

Klášterní budova současně zbudovaná má kol quadratury chodby, mající v přízemí i v patrech křížové klenby. Strana jižní v nové době ubourána.

Kostel dal nynější majitel Dr. Weiss, advokát ve Vídni, velmi vkusně opraviti a opět má se ho užívati k původnímu účelu.

Zvony:

I. Š. 37 cm, v. 28 cm. Kol koruny akantová ozdoba a nad ní nápis:

IOHAN GEORG SCHEICHEL GOSS
MICH IN ZNAÝM 1782.

Dole na plášti:

A FVLGVRE ET TEMPESTATE
SS. IOANNES ET PAVLE PIA
ORATIONE VESTRA LIBERATE
NOS

Relief P. Marie s děťátkem a sv. Florián.

Podobizna Myslíka z Hyršova

V zámku nalézá se podobizna Myslíka z Hyršova malovaná s vervou a porozuměním. Malíř jest neznámý. Myslík vyobrazen v plné zbroji rytíře 17. stol. Dlouhý kučeravý vlas spadá mu na záda, v levici třímá maršálskou hůl a pravici má o helmu podepřenou.

Fotogalerie:

Zrušený klášterní kostel. Fotografie číslo. 1: Kostel Karmelitský. 2. Půdorys kláštera z roku 1719. 3. Vnitřek karmelitského kostela. 4. Kopule kostela karmelitského. 5. Podobizna Myslíka z Hyršova.


 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum