Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistRybník Lužný po opravě

15. října 2023

JIHLAVA: Rybník Lužný po opravě

Rybník Lužný je po opravě hráze perlou mezi rybníky na Vysočině.

Rybník Lužný je nejvýše položeným rybníkem v kaskádě Pístovských rybníků nacházejících se mezi jihozápadním okrajem města Jihlavy a obcí Vysoká. Jedná se o součást vodárenské soustavy, která slouží jako záložní zdroj pro zásobování Jihlavy pitnou vodou. V první dekádě tohoto tisíciletí byly v rybníce Lužný nalezeny rozsáhlé porosty vzácných vodních rostlin a rybník se stal pro svou výjimečnost Evropsky významnou lokalitou zaměřenou právě na ochranu společenstev vodních rostlin. Mezi nimi byl významně zastoupen kriticky ohrožený rdest trávolistý a Lužný rybník byl i jediným místem Vysočiny, kde rostl ohrožený rdest uzlinatý.

Bohužel kvůli zcela nevhodnému rybářskému využití nádrže v průběhu posledních 15 let cenná vegetace téměř zmizela. Kalná voda s vysokou rybí obsádkou byla také nepříznivým prostředím pro výskyt a rozmnožovaní vodního ptactva, žab, čolků a řady dalších drobných živočichů vázaných na vodní prostředí.

Výjimečným stimulem pro nápravu nepříznivého stavu přírodního prostředí a kvality vody v rybníce se stala oprava hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení, která proběhla během jara a léta roku 2022. Pro zachování populací organismů vázaných na vodní prostředí byly na ploše rybníka vytvořeny dvě přechodné tůně v zadní části rybníka a už tyto drobné vodní plochy poodkryly v průběhu letních měsíců obrovský potenciál k obnově cenné vegetace. Tůně jednoduše naznačily, jak by se choval celý rybník, pokud by nebyl zatížen nevhodnou a naddimenzovanou rybí obsádkou.

Po složitých jednáních došlo k dohodě zástupců ochrany přírody a vlastníka rybníka, kterým je statutární město Jihlava, že rybník bude po napuštění ponechán bez rybí obsádky, aby zde došlo ke stabilizaci vodního ekosystému. Pozorovat kvalitu vody a vývoj biologické rozmanitosti v jarních a letních měsících tohoto roku bylo úchvatné – po celou dobu sledování, tedy od dubna do září, měla voda v nádrži průhlednost často přesahující 2 metry hloubky. Bylo zde zaznamenáno celkem 11 druhů vodních rostlin, z toho 4 patří mezi vzácné a ohrožené druhy. To je situace, kterou v rybničních ekosystémech na našem území už v podstatě neznáme. Zejména rozsáhlé porosty kriticky ohroženého rdestu trávolistého lze označit za unikátní v rámci celé České republiky. Na absenci ryb ale pozitivně zareagovaly nejen rostliny. Na lokalitě, kde potkat čolka nebo žábu bylo před rekonstrukcí dosti obtížné a úspěšné rozmnožování obojživelníků bylo jen dílem šťastné náhody, bylo v roce 2023 zaznamenáno 7 druhů těchto živočichů, včetně velmi vzácného skokana ostronosého. Co je ale důležitější – velmi úspěšná byla jejich reprodukce – biomasa larev některých druhů byla skutečně impozantní.

Podobně zareagovali i vodní ptáci – z ornitologicky nezajímavého území se rázem stala ornitologicky mimořádně atraktivní lokalita, která se zařadila k nejvýznamnějším lokalitám v Kraji Vysočina. Nejlepším příkladem je početnost potápky malé, kterou můžeme považovat za vhodný indikační druh pro rybníky s vysokou průhledností vody. Na začátku září bylo na Lužném rybníce zaznamenáno 41 potápek malých, přičemž se jednalo o několik rodinek vodících mláďata, které úspěšně na lokalitě vyhnízdily.

Protože se jedná o jeden z vodárenských rybníků, měla by být kvalita a zejména průhlednost vody prvořadým vodohospodářským zájmem. Skvělou zprávou je, že v tomto případě je zájem na kvalitě vody v absolutním souladu se zájmy ochrany přírody. Naopak dosavadní způsob rybářského využívání vedl jak k významnému znečišťování vody, tak i poškozoval zdejší vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Ve stávající podobě, za kterou vděčí rybník nedávné rekonstrukci a aktuální absenci neúměrného tlaku ze strany ryb, je tak Lužný rybník perlou lesknoucí se v šedi ostatních rybníků nejen v oblasti Vysočiny. Osud této unikátní lokality ale závisí na tom, jak bude nastaven a dodržován další režim jejího využívání. Máme jen ve svých rukách, zda se bude jednat nadále o unikátní skvost nebo zda se rybník opět propadne do hnědozeleného průměru, na který jsme si u našich vodních ploch tak nějak zvykli.

Autoři textu a fotografií: Ester Ekrtová, David Fischer & Vojtěch Kodet.

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

JIHLAVA: Rybník Lužný

JIHLAVA: Rybník Lužný po opravě.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum