Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistZasedání 2. Rady

12. listopadu 2022

TÁBOR: Zasedání 2. Rady

Usnesení ze zasedání 2. Rady města Tábora ze dne 7. listopadu 2022.

Rada města Tábora zřídila bytovou komisi, která bude mít 9 členů. Předsedkyní této komise bude Lucia Kopřivová Markovová. Komise má složení: Zdeněk Prášek, Petr Prskavec, Petr Dvořák, Pavel Moravec, Jindra Justová, Miroslav Novák, Miroslav Gatial, Václav Ebert.

1. Rada zřídila komisi pro architekturu a urbanismus (dříve komise regenerace a rozvoje). Členy poradního orgánu se stali odborníci, kteří budou úzce spolupracovat s nově zřízenou Kanceláří architekta města. Předsedou je Martin Kraus, členy Pavel Doucha, Eva Hubičková, Kryštof Kothbauer. Vedení města plánuje komise ještě doplnit externími znalci, kteří přinesou pohled zvenčí na rozvoj Tábora.

2. Radní doporučili zastupitelstvu města schválit dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Táboře ve výši 95 tisíc Kč na krytí provozních a mzdových nákladů služeb ošacovacího střediska (OS). To využívají občané, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, přičemž se nejedná pouze o občany Tábora. OS funguje jako sběrné a výdejní místo materiální pomoci (např. šatstvo, obuv, lůžkoviny, bytový textil, nádobí, hračky apod.) pro sociálně potřebné občany. Celkový počet klientů je více než 1 000 osob ročně. Měsíční návštěvnost se pohybuje kolem 150 klientů.

3. Radní projednali návrh rozpočtu na rok 2023 a uložili vedoucí Odboru financí předložit návrh na pracovní poradu zastupitelů města. Zastupitelstvo bude rozpočet schvalovat v pondělí 19. prosince 2022. Návrh příjmů po konsolidaci překračuje miliardu korun, přesně činí 1 016 985,5095 tis. Kč. Celkové výdaje po konsolidaci jsou sečteny na 1 030 305,5095 tis. Kč, toho jsou kapitálové výdaje 197,5 milionu Kč. Saldo rozpočtu je – 13,32 milionu Kč. „Finanční kondice města je dobrá. Město dodržuje všechny ukazatele ministerstva financí pro dobré hospodaření. Úvěrové zatížení je malé a do budoucna představuje rezervu pro velké rozvojové investice. Provozní rozpočet je sestaven tak, aby uspokojil nejdůležitější požadavky občanů a přitom generoval zdroje pro investice,“ uvedla vedoucí Odboru financí Dana Daňková.

Mezi největší navržené investiční výdaje patří: cca 80 mil. Kč lávka na návodní straně Jordánu, 21 mil. Kč regenerace Sídliště nad Lužnicí (III. etapa), 7 mil. Kč výtah matrika, 14 mil. Kč revitalizace pláště čp. 2668-9 v Leskovické ul., 6 mil. Kč rekonstrukce bytových jader v bytových domech, 2,6 mil. Kč vodní nádrž Kamenný, 4,5 mil. Kč archiv (spisovna) v bývalé tržnici, 3,5 mil. Kč projekty z participativního rozpočtu: Potoku blíž, parket v příměstské části Větrovy, zvelebení prostoru u sochy herce Hrzána a jiné.

4. Radní souhlasili s kácením dřevin v lokalitě osady V Lesíkách (Horky u Tábora) v rozsahu (cca 200 – 250 m³) odborného posudku Luboše Fendrycha s arboristickou údržbou dřevin. Jedná se převážně o smrkový porost, který zabírá cca 20% řešeného území. S přihlédnutí na stáří, stav porostu a na předchozí údržbu dřevin zadal Odbor správy majetku města vypracování posudku na vyhodnocení stability, perspektivy a bezpečnosti dřevin. Na pozemcích, kde je velký pohyb osob, byly polomy. U části stromů je navržena redukce koruny. Mimo nutné kácení se zajistí arboristické práce u zachovaných dřevin pro zajištění bezpečnosti a prodloužení životnosti stromů (předně u dubového porostu), aby se předešlo ohrožení zdraví a škodám na majetku.

5. Radní se vážně zabývali aktuálními případy fyzického či verbálního napadení občanů města ze strany agresivních skupin dětí v některých lokalitách Tábora (Husův park, náměstí TGM, Pražské sídliště). Rada vnímá situaci jako závažnou. Řada opatření se přijala ihned. Městská policie zvýšila dohled v inkriminovaných lokalitách a exponovaných časech, aby svou přítomností podobným útokům předcházela. Strážníci se spolu s Policií ČR kontrolují místa, kde dochází k protiprávnímu jednání. Policie ČR zapojila do prevence i kriminální službu. Na školách se průběžně konají preventivní besedy. Přímo v terénu působí dva romští koordinátoři města. Město zintenzivní práci nové komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. „Chceme vyslat veřejnosti jasný signál, že se otázce bezpečnosti systematicky věnujeme,“ uvedl radní Jiří Horecký. Ten zdůraznil, že zvýšení bezpečnosti v Táboře je cílem vedení města bez ohledu na říjnové incidenty. Bezpečí občanů je jedním z hlavních bodů koaliční smlouvy. Velitel Městské policie a vedoucí Odboru kanceláře starosty připraví a předloží radním do 31. 1. 2023 podrobný plán s konkrétními opatřeními, která povedou a podpoří zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách města Tábor.

Ředitel Územního odboru Policie ČR Tábor Jiří Štecher zdůraznil, že Tábor rozhodně není nebezpečné město. „Zaznamenali jsme mírných nárůst kriminality, ale po loňském a předloňském covidovém roce, kdy byly zavřené restaurace, jsme s tím počítali. Nejedná se však o žádný razantní nárůst,“ uvedl ředitel Jiří Štecher. Statistiku trestných činů a přestupků na Táborsku přineseme v následující tiskové zprávě.

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum