Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistBitva u Jankova - 1645

Bitva u Jankova (6. března 1645) byla jednou z nejkrvavějších bitev třicetileté války. Během střetu švédských a císařských vojsk došlo k vypálení všech okolních vesnic, jen Jankov vypálen nebyl.

Bitva znamenala zásadní zlom v průběhu třicetileté války. Císařská armáda byla rozprášena a vrchní velitel Melchior Hatzfeld, hrabě z Gleichenu, zajat. Švédský velitel Lennart Torstenson pak táhl se svou armádou na Vídeň, zastavily ho však zprávy o mírovém jednání a v říjnu po neúspěšném obléhání Brna (květen–srpen) opustil české země.

Dobové vyobrazení bitvy

Průběh:

V předvečer boje byla císařská vojska rozestavena do výhodných postavení podél dlouhého zalesněného hřebene. Švédové, skryti v údolí, odvážně v noci obešli císařské levé křídlo. Švédské jednotky útočily překvapivě z údolí proti strategicky důležitému vršku u Broumovic a zahnaly předvoj dragounů. Císařské jezdectvo se rozjelo z lesa přímo proti zalesněnému obsazenému vršku, rozpoutala se prudká palba. Švédové již stačili rozestavit dělostřelectvo a ze všech sil pálili do sevřených dragounských řad. Císařská jízda se nedokázala stáhnout. Byla sevřena v úzké úžlabině mezi dvěma zalesněnými vršky a nemohla ani do stran, ani zpět. Před sebou měla rybník. Hlavní část císařského jezdectva stála tedy uvězněna v úžlabině. Následky švédského ostřelování stísněných a nepohyblivých šiků byly strašlivé a stále se zhoršovaly, protože na vršek u kapličky přibývaly další a další Torstensonovy kanóny a z úžlabiny se tlačili další a další císařští jezdci. Pouze malé části císařské jízdy se podařilo protáhnout se podél rybníka a zaujmout bojové postavení, ostatní zůstali uvězněni v tlačenici, nekrytí před drtivou švédskou palbou. Poté vyrazila švédská jízda do útoku a zahnala protivníky zpět do lesa.

Císařská pěchota a dělostřelectvo byly jako posila rychle stahovány přes les k ohroženému levému křídlu. Než se stačily přesunout, narazily bez varování na švédskou pěchotu, která právě zahájila útok. Zpovzdálí bylo vidět, jak se z pahorkatého lesa napřed vyvalil kouř a hned poté císařská pěchota a jezdectvo (Rytina podle soudobé kresby očitého svědka ukazuje změť mužů těžce běžících se zbraněmi na ramenou a proudy koní s jezdci i bez nich.) Mezi stromy zůstali pouze padlí a zajatí, devět děl a všechny vozy s municí.

Památník bitvy u Jankova, autor - BíláVrána

Švédové dál zleva útočili na nepřátelská postavení. Císařští se otočili proti útočníkům, ale ani to nepomohlo. Celou dobu je tvrdě ostřelovalo švédské dělostřelectvo, které postupovalo v několika pohyblivých skupinách a neustále se přesouvalo z vršku na vršek. Občas se jim dokonce podařilo pálit císařským přímo za zády. Dunivá střelba švédských děl zatlačovala roztrhané císařské linie stále dál, z kopce na kopec.

Důsledky:

Jmenovaná bitva zlomila císařské armádě páteř, mimo jiné i následkem porážky bavorského jezdectva, které tvořilo pevné jádro armády císaře Ferdinanda. A ke všemu byla tato jízda jen vypůjčena přes zimu a bylo jí zapotřebí nadcházejícího jara u Rýna, až zase ožijí Francouzi.

Tato bitva také ukončila dlouhou sérii situací, které z vojenského hlediska uvízly na mrtvém bodě. Všichni si překvapeně uvědomili, že válka dospěla ke konečnému zvratu. Lidé v císařských a katolických zemích propadali děsivým vidinám. V představách už zřeli, jak se Torstensson spojil se sedmihradskými jednotkami a zaplavuje Rakousko. Šířily se pověsti o nadcházející alianci Švédska, Holandska a Anglie a zděšený papežský nuncius Chigi v Osnabrücku (kde už se vedla zdlouhavá mírová jednání) psal, že „nezabrání-li Francie všem dalším švédským vítězstvím, způsobí sobě i katolictví takovou pohromu, která už nikdy potom nepůjde napravit“, a mínil, že pokud to dopadne hodně špatně, hrozí „katolictví úplná zkáza“.

V bitvě u Jankova zahynulo 6 500 lidí.

Pověst:

Nebesa nemohla způsobit vítězství, tak alespoň varovala. Brzy po bitvě se lidovým podáním rozšířila v okolí Jankova pověst o tom, jak několik dnů před bitvou, při mši v jankovském kostele vypadlo kopí s praporcem z ruky dřevěné sochy sv. Václava a rozlomilo se na tři části. Podivili se všichni tomu neobyčejnému případu, a přítomný Jan starší z Talmberka, statku jankovského dědičný pán, vyptával se okolo stojících, zdali kdo pozoroval, jakým způsobem prapor, který by jinak násilím zlomením ruky vytažen býti nemohl, na zem spadl; i odpověděli někteří z okolo stojících, že viděli, kterak socha ruku pootevřela a prapor vypustila, že se tudíž nějaké nešťastné událostí dá nadíti, což se po několika dnech vyplnilo porážkou císařského vojska v bitvě u Jankova.

Zajímavosti:

Jméno rakouského velitele Johanna Götze (počeštěle: kec) vstoupilo do českého veřejného povědomí úslovím "Dopadnout... pochodit... nebo vyhrát jako kec u Jankova".

Bitvy se zúčastnil mimo jiné i falckrabě Karel Gustav, pozdější švédský král Karel X. Gustav. Velel v hodnosti plukovníka Kuronskému jízdnímu pluku, z kterého většina padla nebo byla zraněna. Jen Karel Gustav, jako jediný zůstal nezraněn, ač měl čtyři průstřely v šatech a klobouku.

Současnost - Památník bitvy u Jankova

K 350. výročí bitvy v roce 1995 byl na místě bitvy postaven památník ve tvaru slzy. Na památku obětí se koná každým rokem pochod Po stopách bitvy u Jankova.

Píseň

Píseň o nešťastném zahynutí slavných hrabat, pánův a jiného vojenského lidu v bitvě u Jankova, léta 1645

Smutnou lamentaci
Na neštěstí fortuny
Musím žalovati,
Kterážto svou falešností
Mnohé přivedla v neštěstí
     Beze vší lítosti.

Těm, jenž jí sloužili,
Svou naději a své štěstí
Na ní zakládali,
Důstojnost jim slibovala,
Stříbra, zlata podávala,
     Olovem platila.

Patřte, kde se poděl
Z Valdšteina kníže Fridlandské,
Kterýž se slávou skvěl,
Ten mnoho zemí projížděl
A pevná města obdržel,
     Štěstí veliké měl.

Udatně bojoval,
S Švédou, s Francouzem, a kurfirštem
Silně se potýkal,
Za to mizernou odměnu,
Když chtěl pokoušet fortunu,
     Dostal partezanou.

Dál poslyšte novin
O truchlivém naříkání
Přeudatných hrdin,
Těch, jenž minulého roku
U Jankova svých života
     Nastavět musili.

Generál Kec první,
Který se choval hrdinsky
V sedmihradské zemi,
Slibovala mu fortuna,
Že to štěstí u Jankova
     S ním se potkat má.

Začala troubit marš,
Dodávala mu smělostí,
Přemejšlela jináč,
Když mu troubila trarara,
Rychle kolem zatočila,
     Z kusu jej trefila.

Vznešený hrabě Broy,
Ten vždy věrně udatně
Měl s nepřítelem boj,
Svých soldátův napomínal,
Zmužilé srdce jim dával,
     Vítězství sliboval.

Hotov jsa umříti,
Pro císaře Ferdinanda
Život svůj ztratili,
By jemu věrnost zachoval,
V tom boji s jinými zůstal,
     Smrtí to dokázal.

Pikolomini mladý
Svým hrdinským rytířům
Dodával smělosti,
Tu také spolu s jinými
Kavalíry udatnými
     Zahynul v tom boji.

Též generál Hacfeld,
Slavný udatný hrabě,
Hrdinsky sobě ved,
O jedné druhé v klidu tropi,
Objížděl lid, dával srdce,
     Officíry těšil.

Ale než je objel,
Regment v svých rukou majíc,
Směle do bitvy vjel,
Kterak ta zrádná fortuna
Rychle jest ho polapila,
     Nepříteli dala.

To vida ten slavný
V bitvách, šermiclích zběhlý,
Králi pánu věrný,
Chtíc své soldáty zastati
A s nimi boj obdržeti,
     Volil život dáti.

Než že to nemohl míti,
Nýbrž jak jest mu ssedlo,
Tomu musel svolit,
Rychle od nich byl polapen,
Na srdce meč mu postaven,
     Žádal kvartíru mít.

Slavný pak Hans de Werth,
Jenž šermiclův povědom byl,
Ten stálou kuráž měl,
Potom v svém šarširování
Trval tu do té hodiny
     Před nepřítelem svým.

Na střelbu nedbal nic,
Kteráž z postranných vrchů
Šla z hrozného zvuku,
Nazpátek bylo coufáni,
Pěších i z koní padání,
     Žalostné skonání.

Těla zbitých v poli
Ležely jak špalkové,
Kdož je viděl koli,
Nemohl nežli splakati,
Vida je v krvi ležeti —
Ach vrtkavé štěstí!

Kdožby zaplakati
Neměl, tolik vzácných pánův
Smrti litovati,
Neb ta Fortuna nešťastná
K smrti přivedla hejtmana,
     Fendricha, lejtnanta,

Tak potom vidouc
Ten vzácný kavalír Hans de Werth
Tu žalost před sebou,
jaké jest bylo střílení,
Od kusův velké hučení,
     Dosáhl Boží pomoc.

A co pak prostého
Lidu jízdného, pěšího
Jest pomordováno,
Politujž ho, o Bože, sám,
Pokoj svatý rač dáti nám,
     Přijmiž do nebe sám.

S tím se s vámi žehnám,
Moji soldáti milí,
Chraniž vás pán Bůh sám,
Kde se koliv obrátíte,
Na mne věrně vzpomínejte,
     Srdce smělé mějte.

Litujte mladosti,
Litujtež udatnosti
Tolik vzácných pánův,
Kteříž jsou života svého
Opovažili milého
     Fortuně k libosti.

Fortuno vrtkavá,
Kdyžs tak velmi ošemetná,
Kdož ti věřiti má?
Nešanuješ knížat, pánův,
Všechněm činíš konec náhlý,
     Spomaháš do hrobu.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum